Archief

Verrekenen met echtgenoot geen belaste schenking

dinsdag 06 maart 2012

Veel huwelijksvoorwaarden bevatten een zogenaamd Amsterdams- of periodiek verrekenbeding. Maar niet veel echtgenoten komen er tijdens huwelijk aan toe om ook daadwerkelijk te verrekenen. De vraag is hoe de verrekening fiscaal wordt behandeld als echtgenoten dat wel doen?

Onlangs sprak de rechtbank in Breda zich uit over de situatie van een echtpaar, gehuwd onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, met een Amsterdams verrekenbeding op grond waarvan overgespaard arbeidsinkomen per kalenderjaar onderling moest worden verrekend.

Gebruik standaardbepalingen in koopakte niet altijd gewenst

dinsdag 06 maart 2012

Standaardbepalingen in koopakte geven niet altijd de bedoeling van partijen weer. Ieder koopovereenkomst staat op zich. Partijen dienen zich bewust te zijn van de gevolgen van dergelijke standaardbepalingen. Bij twijfel is het aan te bevelen de standaardbepaling buiten toepassing te verklaren en exact te omschrijven wat partijen beogen.

Uw positie versterkt met partnerverklaring bij hypotheek

dinsdag 28 februari 2012

Meestal is aan uw hypotheek een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering gekoppeld, met de bank als eerste begunstigde. Bij overlijden ontvangt de bank de uitkering om daarmee de hypothecaire lening af te lossen. Het restant keert de bank uit aan de erfgenamen. U kunt van deze constructie afwijken met een partnerverklaring. Dan is niet de bank de begunstigde, maar de langstlevende partner. Daarmee houdt u andere erfgenamen buiten beeld.

Let op keerpunt btw-aftrek bij verhuur deel eigen woning aan bv

dinsdag 28 februari 2012

Bij gemengd privé en zakelijk gebruik van delen van de eigen woning is de btw – bijvoorbeeld van een verbouwing – sinds ruim een jaar niet meer geheel aftrekbaar. De btw is slechts aftrekbaar naar evenredigheid van het gebruik van de eigen woning voor btw-belaste prestaties. Dateert uw verbouwing van voor 2011 dan heeft u nog recht op volledige aftrek van de btw.

Tijdig beroep doen op ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst

zondag 04 maart 2012

De verkoop van woningen in Nederland wil nog steeds niet vlotten. Toch zullen eigenaren van woningen in bepaalde situaties, zoals verhuizing wegens verandering van baan, hun huis moeten verkopen. Om een woning binnen een redelijke termijn te kunnen verkopen, zal met het bepalen van de vraagprijs rekening moeten worden gehouden met factoren als de waardedaling, de courantheid van de woning en de op de woning rustende hypothecaire geldlening. Immers bij de eigendomsoverdracht van de woning zal deze vrij van hypotheek moeten worden geleverd aan de koper.

Omschrijving garanties in koopovereenkomst aandelen

dinsdag 28 februari 2012

Niet alleen bij de koop van een woning dient het object te voldoen aan de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, mede gelet op de aard van het object en de mededelingen die de verkoper wat dat betreft heeft gedaan. Ook bij koop van aandelen in een besloten vennootschap is de verkoper verplicht de koper in te lichten over alle zaken welke voor koper van belang zijn voor de overname van de aandelen. Voldoet de zaak niet aan de eigenschappen die de koper mocht verwachten, dan spreekt men van non-conformiteit.

Papieren Schenking soms nadelig

dinsdag 28 februari 2012

Ouders willen hun kinderen graag laten profiteren van de vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting zodat ze zo min mogelijk belasting hoeven te betalen bij overlijden van de ouders. Als de ouders niet veel spaargeld hebben maar bijvoorbeeld wel een eigen huis, gaat het gezin vaak over tot het schenken op papier.

Boedelgemachtigde moet rekening en verantwoording afleggen

dinsdag 28 februari 2012

Als meerdere erfgenamen samen recht hebben op een nalatenschap geven zij vaak een machtiging af aan één van hen, zodat deze namens alle erfgenamen de nalatenschap kan afwikkelen. Mag deze zogenaamde boedelgemachtigde zelfstandig handelen of moet hij rekening en verantwoording afleggen aan zijn mede-erfgenamen?

Pagina's