Archief

Waardevermindering woning door overlast buren

dinsdag 17 april 2012

Kan een koper van een woning met succes een beroep doen op dwaling bij overlast veroorzaakt door buren? Een koper van een woning is zich vaak niet bewust van eventuele geluidsoverlast, die van invloed kan zijn op de waarde van de woning.

Is verhoging erfpachtcanon altijd toegestaan?

dinsdag 17 april 2012

Het recht van erfpacht staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. De voorwaarden waaronder het recht van erfpacht bijvoorbeeld door gemeenten wordt uitgegeven, knellen steeds meer. En dus is er dikwijls aanleiding en behoefte om de erfpachtvoorwaarden te wijzigen.

Geen gezag over minderjarige vanwege geestelijke stoornis

dinsdag 10 april 2012

Een ernstige verstoring van de geestelijke vermogens van een ouder kan er toe leiden dat hij of zij onmogelijk zijn of haar minderjarige kind kan verzorgen. Gevolg daarvan is dat de ouder het gezag over het kind niet kan uitoefenen. Ook al wil de ouder – als het weer goed gaat – het kind zelf weer verzorgen.

BV herrijst na herroeping liquidatiebesluit

dinsdag 10 april 2012

Het komt wel eens voor dat de aandeelhouders van een bv een besluit nemen tot ontbinding van de vennootschap maar dat vervolgens, na een strategische herziening van de groep (de holding) waar de bv toe behoort, duidelijk wordt dat de bv toch nodig is om de flexibiliteit van de groep te behouden. Het liquidatiebesluit blijkt in dergelijke gevallen een vergissing te zijn geweest.

Restschuld na executie niet kwijtgescholden ondanks Nationale Hypotheekgarantie!

dinsdag 10 april 2012

Woninghypotheken worden – als aan bepaalde voorwaarden is voldaan – vaak afgesloten met een Nationale Hypotheekgarantie. Als bij onverhoopte openbare verkoop de opbrengst van de woning onvoldoende blijkt te zijn om de lening geheel af te lossen, voldoet de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) de restschuld aan de bank. De vordering van SWEW op de schuldenaar wordt dan vervolgens kwijtgescholden.

Is verkoper verplicht mee te werken aan tekenen koopovereenkomst?

dinsdag 10 april 2012

Kopers kunnen op de huidige woningmarkt een keuze maken uit diverse woningtypen en prijsklassen. Er is immers genoeg te koop. De koper zal de beslissing om tot koop over te gaan, gelet op het ruime aanbod, weloverwogen doen.
Als het moment dan gekomen is dat een koper met de verkoper tot overeenstemming komt over de prijs en overige voorwaarden, schrijft de wet voor dat ter bescherming van de koper de mondeling gesloten overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd.

Verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor in buitenland gelegen woningen

dinsdag 10 april 2012

Er is tegenwoordig een ruimhartige regeling voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop van een eigen woning. Maar geldt die regeling ook als de eigen woning in het buitenland staat?

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal €24.144 (2012) schenken, zonder dat het kind schenkbelasting hoeft te betalen. De eenmalige schenking kon de laatste jaren verhoogd worden tot een bedrag van € 50.300 (2012) voor onder andere de aankoop van een eigen huis.

Testament en de ziekte van Alzheimer

dinsdag 10 april 2012

Veel mensen realiseren zich niet dat een eenmaal gemaakt testament niet meer gewijzigd kan worden als op latere leeftijd blijkt dat hun geestelijke toestand daarvoor ontoereikend is, door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer.

Woning verkocht, maar verkoper blijft zitten met een restschuld

dinsdag 03 april 2012

De woningmarkt is nog steeds niet vlot getrokken. Het verkopen van een woning is momenteel geen sinecure. Als op een gegeven moment zich een koper aandient, dan wordt na veel wikken en wegen de woning dikwijls ver onder de vraagprijs verkocht met alle financiële gevolgen van dien.

Echtelijke woning soms buiten gemeenschap van goederen

dinsdag 03 april 2012

Het is geen uitzondering dat de woning waarin u, als in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, woont toch niet in die gemeenschap van goederen valt. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw partner het huis al vóór het huwelijk in economische eigendom heeft verkregen onder voorbehoud van het recht tot gebruik en bewoning door zijn of haar ouders. Bij echtscheiding valt het huis dan niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Hoe zit dat precies?

Pagina's