Archief

Welk kind wikkelt de nalatenschap af?

dinsdag 22 mei 2012

Hoe vaak komt het niet voor dat ouders komen te overlijden en de kinderen de nalatenschap moeten afwikkelen? Heeft u zich wel eens afgevraagd wie van uw kinderen dat moet doen? Alle kinderen samen of het oudste kind? De meest diplomatieke dochter of toch de zakelijk ingestelde schoonzoon?

Mantelzorgers betalen minder erfbelasting

dinsdag 22 mei 2012

Het komt veel voor dat kinderen bij ouders inwonen om zorg te kunnen bieden. Vaak willen ouders hun waardering laten blijken aan dat zorgzame kind, die voor de jarenlange zorg meestal ook veel offers heeft gebracht. Zij geven dit kind in hun testament soms een groter deel van de erfenis. Groot is de teleurstelling als achteraf blijkt dat de aanslag erfbelasting fors is. Kinderen kunnen tot een bedrag van € 19.114 vrijgesteld erven, maar daarboven wordt de extra erfenis die zij krijgen belast met erfbelasting.

Toestemming echtgenote nodig voor aangaan hoofdelijk schuldenaarschap

dinsdag 15 mei 2012

Verbindt u zich als bestuurder van een onderneming hoofdelijk voor nakoming van een geldlening, dan moet u er rekening mee houden dat u – als u getrouwd bent – toestemming nodig heeft van uw echtgenote. Als de onderneming niet aan haar verplichtingen onder de geldlening voldoet, zullen niet alleen de onderneming, maar ook de hoofdelijk verbonden bestuurders in de vordering van de schuldeiser(s) worden betrokken. Wat dan?

Let op met rekening-courantverhouding bij uw bv

dinsdag 15 mei 2012

Het komt nogal eens voor bij de oprichting van eenmans-bv’s: de oprichter stort ten behoeve van de oprichting van zijn bv een bedrag van € 18.000 van zijn privérekening op de rekening van de nieuwe bv. Een tijdje na de oprichting wordt een vergelijkbaar bedrag van de bankrekening van de bv (terug)overgemaakt naar de privérekening van de oprichter. In de boeken wordt deze opname verwerkt als een rekening-courantschuld. Wat nu als de bv failliet gaat?

Zonder schriftelijke vastlegging geen koop

dinsdag 15 mei 2012

Ingevolge de wet moet een koopovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd als een particulier een woning koopt. Dit vereiste is naast de drie dagen bedenktijd destijds in het leven geroepen om de particuliere consument te beschermen. De koper heeft zodra de koopovereenkomst schriftelijk is vastgelegd en een afschrift daarvan heeft ontvangen, nog drie dagen de tijd om alsnog af te zien van de koop.

Is huurder gebonden aan verplichtingen van de eigenaar?

dinsdag 15 mei 2012

Tussen eigenaren van aangrenzende percelen met daarop een woning worden vaak regelingen getroffen met betrekking tot een onbelemmerd en vrij uitzicht. Dergelijke regelingen kunnen in een notariële akte worden vastgelegd in de vorm van een erfdienstbaarheid. Maar de wet biedt nog een mogelijkheid om dit op een adequate manier te regelen, namelijk via het opleggen van een kwalitatieve verplichting.

Mag een bewindvoerder schenkingen doen aan kinderen?

dinsdag 15 mei 2012

Als iemand niet meer in staat is beslissingen te nemen over zijn of haar vermogen, kan een bewindvoerder worden benoemd door de rechter.

Bankrekening verzwijgen loont niet!

dinsdag 15 mei 2012

Erfgenamen die een deel van de erfenis verzwijgen, kunnen de deksel lelijk op de neus krijgen. Onlangs moest het Gerechtshof te Den Haag een geval beoordelen van een weduwe die een buitenlandse bankrekening had verzwegen voor haar stiefkinderen.

Verkoper niet aansprakelijk voor uitblijven bouwvergunning

dinsdag 08 mei 2012

Voor de Rechtbank Haarlem diende eind 2011 een zaak, waarbij door een particuliere verkoper een perceel grond was verkocht waarop de koper een woning wilde gaan bouwen.
Op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst was het zowel de verkoper als de koper bekend dat hiervoor bij de gemeente een procedure voor het verkrijgen van vrijstelling van het bestemmingsplan liep. De vrijstelling en ook de bouwvergunning waren nog niet verleend.

De eigendomsoverdracht vindt plaats en ruim een jaar later is nog steeds geen bouwvergunning afgegeven.

Wel onterfd, maar nooit gescheiden

dinsdag 08 mei 2012

In de wet staat dat een echtgenoot die in het testament wordt overgeslagen, een beroep kan doen op een zogenaamd verzorgingsvruchtgebruik. Maar kan dat ook als het echtpaar al langere tijd gescheiden van elkaar leeft, terwijl de officiële scheiding nog niet is uitgesproken?

Pagina's