Archief

Is makelaar aansprakelijk voor verstrekking onjuiste gegevens?

dinsdag 19 juni 2012

Men mag niet zonder meer afgaan op de tekst van een brochure of advertentie van een makelaar bij verkoop van registergoed. Voor de Hoge Raad diende onlangs een zaak, waarbij door de verkopende makelaar in de brochure een oppervlakte van het te koop aangeboden bedrijfspand werd vermeld, die de makelaar had overgenomen van een eerder ingeschakelde makelaar. Bovendien had de makelaar in de brochure uitdrukkelijk vermeld, dat ten aanzien van de juistheid van de daarin vermelde informatie geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Ouders kunnen kind helpen bij financiering woning

dinsdag 19 juni 2012

De kredietcrisis en de aanscherping van de gedragscode voor banken zijn de oorzaak dat het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker wordt de vereiste financiering te verkrijgen. Ouders met eigen vermogen zijn echter dikwijls in staat hun kinderen financiële hulp te bieden bij de aanschaf van een eigen woning.

Als ouder kunt u de helpende hand bieden om de benodigde financiering rond te krijgen.
Daarbij kunt u denken aan:
- de eenmalig vrijgestelde eigenwoning-schenking;
- een zakelijke lening of
- borgstelling/hoofdelijke aansprakelijkheid.

Smartengeld bij scheiding toch in huwelijksgemeenschap

dinsdag 12 juni 2012

Bij echtscheidingen kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat over door een van de echtelieden ontvangen verzekeringsuitkering tijdens het huwelijk. Er zijn voorbeelden van uitkeringen als gevolg van een ongeval. Het meningsverschil gaat dan over de vraag of de ontvangen uitkering al dan niet in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap valt.

Ondernemingsbestuurders aansprakelijk voor niet-nakoming koopovereenkomst

dinsdag 12 juni 2012

De kredietcrisis eist slachtoffers in velerlei varianten. Dat blijkt maar weer uit een casus waarin een professionele participatiemaatschappij – waarin de bestuurder ook enig aandeelhouder is – een bod doet op een kantoorpand, welk bod is aanvaard. Vervolgens kan de koper niet afnemen omdat deze de financiering niet rond krijgt. Oorzaak: tussentijds ingestorte markt waardoor de financierbaarheid van dergelijke transacties onmogelijk werd. Wie draait er op voor de schade?

Anti-speculatiebeding niet onredelijk

dinsdag 12 juni 2012

Bij verkoop van bouwterreinen door gemeenten wordt dikwijls in de algemene voorwaarden, die op de verkoop van toepassing worden verklaard, een anti-speculatiebeding opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden, dat de koper van het bouwterrein verplicht is daarop een woning te bouwen en deze woning gedurende vijf jaar met zijn gezin te bewonen en deze woning gedurende deze termijn niet aan derden mag vervreemden.

Waterwoningen, roerend of onroerend?

dinsdag 12 juni 2012

Volgens de Hoge Raad wordt een waterwoning, ook wel genoemd een drijvende woning, als ‘roerend’ aangemerkt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat bij overdracht van een dergelijke woning geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Een waterwoning, die blijkens de constructie bestemd is om te drijven, is naar het oordeel van de Hoge Raad een schip.

Kamervragen over het erven van een woning

dinsdag 12 juni 2012

Onlangs zijn er weer Kamervragen gesteld over erfgenamen die in de problemen zouden komen als zij een huis erven en het huis niet snel wordt verkocht. Zij moeten dan de hypotheek doorbetalen en erfbelasting afdragen.

Legitieme portie in testament

dinsdag 12 juni 2012

In testamenten staat vaak de bepaling dat kinderen die niet akkoord gaan met het testament van de ouder, gestraft worden. Zij ontvangen dan uit de erfenis alleen hun legitieme portie. Dat is sinds 2003 de helft van hun normale wettelijke erfdeel.
Al vaak is er een geschil ontstaan of de legitieme portie niet berekend moet worden volgens de wet die gold op het moment dat het testament is gemaakt, toen waren de breukdelen voor de legitieme portie namelijk anders geregeld.

Verzet van ouder staat stiefouderadoptie in de weg

dinsdag 05 juni 2012

Met het toenemende aantal samengestelde gezinnen komt het ook steeds vaker voor dat een minderjarige jarenlang door zijn moeder en zijn stiefvader wordt opgevoed. Soms gaat de band tussen kind en stiefvader zo ver dat de wens opleeft om de ontstane band te formaliseren en de minderjarige te adopteren. Wat zijn de kansen en beperkingen?

Regels bij opzegging vennootschapsovereenkomst

dinsdag 05 juni 2012

Bent u met een zakenpartner een vennootschap onder firma aangegaan en wilt u de overeenkomst opzeggen omdat uw partner-ondernemer niet brengt wat u verwacht heeft? Let er dan op dat u zorgvuldig handelt en de regels daarvoor naleeft. Ingebrekestelling is volgens de jurisprudentie niet vereist, maar u zult uw stelling moeten bewijzen dat uw zakenpartner is tekortgeschoten.

Pagina's