Archief

Verlening volmacht heeft gevolgen voor bewindvoering

dinsdag 21 augustus 2012

Het is geen uitzondering dat het vermogen van een op leeftijd zijnde ouder op verzoek van een van zijn of haar kinderen onder bewind wordt gesteld van het kind dat de bewindvoering aanvraagt. Maar wat nu als de ouder al eerder aan een ander een algemene volmacht heeft verleend om de ouder in alle opzichten te vertegenwoordigen in diens rechten en plichten, en ook om diens belangen te behartigen?

Levering pand tijdens ingrijpende verbouwing belast met btw?

dinsdag 21 augustus 2012

Op 12 juli jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op de vraag of btw verschuldigd is in geval van juridische levering van een winkelpassage die op het moment van levering ingrijpend werd verbouwd.

Bedrijfsopvolging via schenking ‘bij dode’

dinsdag 14 augustus 2012

In (kleine) familiebedrijven, in het bijzonder in agrarische bedrijven, groeit de opvolger geleidelijk in de maatschap met zijn of haar ouders. Bij beëindiging van de maatschap wordt de voortzetting van het bedrijf door het kind definitief in een onderhandse overeenkomst geregeld. Soms wordt daaraan nog het beding toegevoegd dat het woongedeelte van het bedrijf bij overlijden van de ouders danwel de langstlevende ouder ‘om niet’ toebedeeld moet worden aan de bedrijfsopvolger.

Huwelijkse voorwaarden doorkruisen?

dinsdag 14 augustus 2012

Hoe vaak komt het niet voor dat echtgenoten ooit op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd maar hun afspraken nooit hebben nageleefd?

Jonge aanstaande echtgenoten hebben bij het aangaan van hun huwelijk meestal nog niet veel bezit. Omdat één van de partners mogelijk een eigen bedrijf gaat beginnen wordt dan vaak besloten om – voor de zekerheid – huwelijkse voorwaarden te maken. Op zich kan dat een hele verstandige beslissing zijn, maar wat gebeurt er als het echtpaar later gaat scheiden en er een scheefgroei in het inmiddels opgebouwde vermogen is ontstaan?

Erfenis onder bewind

dinsdag 14 augustus 2012

Stel: iemand heeft na zijn dood een geldbedrag nagelaten en bepaald dat de erfgenaam niet zelf mag beslissen wat hij of zij met het geld doet. Voor het beheer van het geld is een levenslang bewind ingesteld waarbij een bewindvoerder de hand op de knip houdt.

Oorspronkelijke bedoeling partijen bepalend bij uitleg samenlevingsovereenkomst

dinsdag 14 augustus 2012

Partners die jarenlang hebben samengewoond in het huis van één van beiden, hebben vaak ook beiden geïnvesteerd in het huis. Bij beëindiging van de relatie kan dit tot verdeelproblemen leiden. Wat als u bijvoorbeeld alleen een fors bedrag heeft geïnvesteerd in verbetering van de woning en de aanleg van een tuin?

Restantschuld na gedwongen verkoop woning

dinsdag 14 augustus 2012

De huidige malaise in de woningmarkt heeft voor veel huiseigenaren desastreuze gevolgen. Als de financieringslasten niet meer kunnen worden betaald door de huiseigenaar, zal de bank op een gegeven moment overgaan tot gedwongen verkoop van de woning, ook wel executieverkoop genoemd.

Recht op gebruik dakterras niet overdraagbaar

dinsdag 14 augustus 2012

Voor eigenaren van woonappartementen gelden rechten en verplichtingen, die zijn vastgesteld bij het samenstellen van de akte van splitsing in appartementsrechten. Deze rechten en verplichtingen zijn neergelegd in het Reglement van splitsing, dat onderdeel uitmaakt van de notariële akte van splitsing. Niet alle eigenaren zijn zich hiervan bewust of zijn op de hoogte van wat wel of wat niet is toegestaan.

Gevolgen ontbindende voorwaarden in koopakten

dinsdag 07 augustus 2012

De consequenties van het opnemen van ontbindende voorwaarden in koopakten worden door partijen vaak onderschat. Dat bleek weer eens in een zaak voor de Rechtbank Haarlem. De door partijen gesloten koopakte bevatte de gebruikelijke standaardbepalingen, waaronder ook de wijze waarop partijen in gebreke moeten worden gesteld bij niet-nakoming van een verplichting.

Samenwonen zonder contract? Liever niet!

dinsdag 07 augustus 2012

Veel ongehuwden wonen samen zonder contract. Dat gaat vaak heel lang goed, totdat hun leven ingewikkelder wordt. Dan blijkt vaak dat een samenlevingscontract beter zou zijn geweest.

Pagina's