Archief

Tijdens leven schenken, narigheid na overlijden?

dinsdag 13 augustus 2013

Het komt regelmatig voor dat ouders tijdens leven schenkingen doen aan de kinderen. Als zij de kinderen ongelijke giften doen, kan dit problemen geven als de ouders overlijden.

Keuze voor samenlevingscontract de moeite waard

dinsdag 13 augustus 2013

Samenwonen zonder samenlevingscontract brengt nogal wat risico’s mee, in de wet is namelijk nauwelijks iets geregeld voor samenwoners. Zonder samenlevingscontract heeft u weinig rechten. U loopt bijvoorbeeld het risico dat u uit het huis moet als uw partner iets overkomt, of dat u door schulden van uw partner zelf spullen kwijtraakt waarvan u niet kunt aantonen dat ze van u zijn.

Geen inkomstenbelasting over opbrengst vastgoed

dinsdag 13 augustus 2013

Als u uw eigen woning overdraagt aan een derde is over de winst geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit wordt gezien als het realiseren van een vermogensbestanddeel waarover u geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de inkomstenbelasting moet u onder meer de inkomsten uit (vroegere) arbeid of winst uit onderneming aangeven. Een derde onderdeel dat moet worden aangegeven is het resultaat uit overige werkzaamheden. Met dit onderdeel wordt onder meer bedoeld de inkomsten uit meer dan normaal vermogensbeheer.

Hypothecaire geldlening opeisbaar bij verhuur zonder toestemming bank

dinsdag 13 augustus 2013

Bij het sluiten van een hypothecaire geldlening verlangt de bank zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het aangaan van een geldlening. Door het verstrekken van een hypotheek op uw woning heeft de bank de mogelijkheid bij het niet voldoen aan de verplichtingen uit de hypotheekakte de gelden op te eisen en zo nodig de woning in het openbaar te verkopen.

Faillissement is geen alternatief voor ontbinding vennootschap

dinsdag 13 augustus 2013

In tijden van crisis blijkt bij sommige ondernemers de verleiding groot om net niet meer rendabele bedrijven via een faillissement uit de roulatie te nemen. Dit is echter niet altijd zomaar mogelijk. Om een faillissementsaanvraag te honoreren moet de rechter zich er van overtuigen dat er sprake is van een toestand waarin de onderneming is opgehouden met betalen.

Een volmacht voor uw kind

dinsdag 13 augustus 2013

Veel ouders bedenken zich op latere leeftijd, dat zij bij een ongeval of ziekenhuisopname wel eens hulp nodig zouden kunnen hebben van de kinderen.

Die hulp kan nodig zijn bij het wekelijks opnemen van geld, maar misschien ook voor het invullen van formulieren inzake belastingen of zorgtoeslag. Soms is de situatie door ziekte zelfs zo drastisch gewijzigd, dat de ouder niet meer terugkeert in de eigen woning zodat ook de inboedel ontruimd moet worden, en het huis moet worden verkocht, of de huur moet worden opgezegd.

Echtscheiding zonder tussenkomst advocaat en rechter

dinsdag 06 augustus 2013

Ter uitvoering van het regeerakkoord gaat staatssecretaris Teeven onderzoeken wat de gevolgen zijn van invoering van de echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter. De bedoeling is dat echtscheidingen van partners die het met elkaar eens zijn over de afwikkeling en geen minderjarige kinderen hebben, dat voortaan zonder de nu nog verplichte inschakeling van een advocaat en afwikkeling via de rechter kunnen.

Mag de executeur de erfenis verdelen?

dinsdag 06 augustus 2013

Veel mensen zijn blij als zij een executeur hebben gevraagd om hun zaken na overlijden te behartigen. Maar wat mag de executeur eigenlijk doen? Of beter gezegd: wat mag hij niet?

Deze vraag moest onlangs beantwoord worden door de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. De executeur was benoemd in een oud testament, van voor 1 januari 2003. In het testament stond dat hij ‘executeur-boedelberedderaar’ was. Toen de executeur klaar was met de afwikkeling verdeelde hij de erfenis onder de erfgenamen. De erfgenamen vonden dat hij dat niet had mogen doen.

Ontbinding koop binnen bedenktijd

dinsdag 06 augustus 2013

De particuliere koper van een woning heeft een wettelijke bedenktijd van 3 dagen om alsnog van de koop af te zien. De wetgever heeft daarmee aan de consument-koper de mogelijkheid geboden om tot het einde van de wettelijke bedenktijd nog eens goed na te denken over zijn beslissing of om een deskundige te raadplegen. De belangen van de verkoper zijn daarbij door de wetgever niet uit het oog verloren.

Scheiding. Hoe nu verder met hypotheeklasten?

dinsdag 06 augustus 2013

Na ontbinding van een samenwoning of huwelijk moeten er vaak op financieel gebied allerlei regelingen tussen partijen worden getroffen. Als de scheidende partijen samen een huis bezitten waarop een hypotheek rust, is het niet in alle gevallen mogelijk de woning aan één van partijen toe te delen die dan ook de hypotheeklasten voor zijn of haar rekening neemt. Met als gevolg dat beide partijen hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de hypotheeklasten.

Pagina's