Archief

Maximale invloed op curatele, beschermingsbewind en mentorschap met levenstestament

dinsdag 12 november 2013

De parlementaire behandeling van het wijzigen van de regels voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap is afgerond. Daarmee wordt bereikt dat kwetsbare volwassenen, mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen zoals psychiatrisch patiënten of verslaafden, beter worden beschermd. De kantonrechter kan, op verzoek, iemand aanstellen die de belangen van de betrokkene behartigt. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels in werking treden.

Bank aansprakelijk voor schade ontstaan tussen openbare verkoop en gunning

dinsdag 12 november 2013

Bij de openbare verkoop van een woning door de bank (omdat de eigenaar van de woning zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen) speelt het moment van risico-overgang een belangrijke rol. In de veilingvoorwaarden – waar de koper vooraf kennis van kan nemen – wordt meestal bepaald dat het risico van de woning op de koper overgaat vanaf het moment van gunning door de bank. Pas op dat moment komt er een koopovereenkomst tot stand.

Boomwortels verwijderen zonder overleg

dinsdag 12 november 2013

Wilt u eens heerlijk van de zon genieten op uw terras, kunnen de terrasstoelen niet goed worden neergezet omdat zich teveel wortelopslag onder het terras bevindt. Daarnaast is deze wortelopslag niet afkomstig van één van uw eigen bomen maar van een boom die door uw buurman lang geleden tegen de erfgrens is geplaatst. Moet u nu uw buurman hierop aanspreken of mag u het heft in eigen hand nemen?

Statuten aanpassen voor eenvoudiger vaststelling van jaarrekening bv

dinsdag 12 november 2013

Met ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen van een bv is ook automatisch de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering een feit. Dat geldt althans als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn en mogelijk andere vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd. Dat is sinds 1 oktober 2012 de hoofdregel waarmee wordt voorkomen dat onnodig een algemene vergadering tot vaststelling van de jaarrekening moet worden belegd met dezelfde mensen die de jaarrekening hebben ondertekend.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

dinsdag 12 november 2013

Toegegeven, de vraag: ‘kan ik mijn echtgenoot onterven?’ wordt niet vaak gesteld. Veel mensen laten hun levenspartner liever goed verzorgd achter. Toch gebeurt het wel eens dat een echtgenoot wordt overgeslagen in een testament. De overgeslagen echtgenoot vraagt zich dan meestal vertwijfeld af of een onterving zomaar kan?

Volgens de Nederlandse wet is het inderdaad mogelijk om in een testament de echtgenoot geheel of gedeeltelijk te onterven. De echtgenoot kan zich niet – zoals onterfde kinderen – beroepen op een legitieme portie, maar kan wel een aantal rechten inroepen.

Bewindvoerder en erfgenaam

dinsdag 12 november 2013

Iemand die wordt benoemd tot bewindvoerder heeft de taak zorgvuldig om te gaan met het bezit van de persoon die dat zelf niet meer kan. Doet de bewindvoerder dat niet, dan kan de rechter hem tot de orde roepen en zelfs ontslaan.

Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank in Rotterdam waarbij een bewindvoerder zich moest verantwoorden. Eén van de personen voor wie de bewindvoerder het vermogen beheerde was overleden en die had tevens de echtgenote van de bewindvoerder tot erfgenaam benoemd. De echtgenote had de erfenis aanvaard.

Ex-partner liever geen zeggenschap over de erfenis

dinsdag 05 november 2013

Gescheiden ouders bepalen vaak in hun testament dat hun kinderen de erfenis krijgen en dat de ex-partner daar niet aan mag komen. Dit is het uitsluiten van zogenaamd ouderlijk vruchtgenot. Zonder deze regeling kan de ex-partner aanspraak maken op bijvoorbeeld de rente die het kind over de erfenis krijgt.

Ongemerkt erfgenaam?

dinsdag 05 november 2013

De meeste mensen verheugen zich op de dag dat zij een enveloppe in hun brievenbus vinden waar in staat dat zij de loterij hebben gewonnen of een erfenis krijgen. Maar wat als u merkt dat u erfgenaam bent doordat u een deurwaarder aan de deur krijgt die u sommeert om € 64.000 te betalen omdat uw overleden familielid, per abuis, te veel persoongebonden budget uitgekeerd heeft gekregen?

Waterdichte afspraken in huwelijkse voorwaarden voorkomen gang naar de rechter

dinsdag 05 november 2013

Het belang van waterdichte afspraken in huwelijkse voorwaarden blijkt maar weer als de vraag zich voordoet of winsten van een bv van een van de partners – directeur en enig aandeelhouder – onder het periodieke verrekenbeding vallen. Het gaat er om of afrekening op de voet van periodiek verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wel of niet aanvaardbaar is. Zonder duidelijke afspraken daarover draait het vaak uit op een slepende en kostbare procedure voor de rechter.

BTW vooraftrek bij verhuur congres- en vergaderruimten

dinsdag 05 november 2013

Culturele centra verhuren regelmatig hun gebouwen of gedeelten daarvan aan diverse organisaties als tijdelijke ruimte voor vergaderingen, congressen of exposities. De verhuur van een gebouw (of gedeelten daarvan) is in principe is vrijgesteld van omzetbelasting. Hierdoor is het voor de eigenaar van cultureel centrum niet mogelijk om de btw die is betaald op de onderhoudskosten van het gebouw in vooraftrek te brengen. Om gebruik te maken van deze vooraftrek moet de huurder namelijk voor ten minste 90% voor de btw belaste prestaties verrichten.

Pagina's