Archief

Echtscheiding, wie krijgt de hond?

dinsdag 10 december 2013

Sinds 1 januari 2013 is de wet gewijzigd en valt een huisdier, zoals een hond, niet meer buiten de huwelijksgoederengemeenschap. Dit betekent dat er bij echtscheiding ook geregeld moet worden wie de hond mag houden.

Stiefkinderen gelijkgesteld aan eigen kind?

dinsdag 03 december 2013

In een tijd waarin samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen, vragen veel mensen zich af of hun stiefkind automatisch erft en zo ja, hoeveel erfbelasting dit kind dan moet betalen?

Uitgangspunt is dat een stiefkind nooit automatisch erft. Als u een stiefkind wil laten meedelen in uw erfenis of gelijk wil stellen met uw eigen kinderen, zult u actie moeten ondernemen. U kunt een stiefkind dan opnemen in uw testament.

Hoge Raad vindt bedrijfsopvolgingsregeling voor erfbelasting geen discriminatie

dinsdag 03 december 2013

Al eerder schreven we over de mogelijkheid om bezwaarschriften in te dienen tegen belastingaanslagen na overlijden. Dit hield verband met een uitspraak van de Rechtbank Breda. De rechtbank vond dat er sprake was van discriminatie, omdat mensen die ondernemingsvermogen erven een grote vrijstelling krijgen voor de erfbelasting, terwijl mensen die een ‘gewone erfenis’ krijgen daar veel erfbelasting over moeten betalen.

Onrechtmatig optredende bestuurder niet bestaande bv moet schade vergoeden

dinsdag 03 december 2013

Wie zaken doet in de vorm van een rechtspersoon moet er voor zorgen dat de personalia van die rechtspersoon juist en volledig zijn. Dat deze regel niet altijd wordt nageleefd bleek voor het Hof ’s-Hertogenbosch. Aan het hof was een geschil voorgelegd waarin de kantonrechter eerder de opdrachtgever in een transactie had veroordeeld tot betaling van het overeengekomen bedrag van die transactie.

Kosten bestuursdwang voor rekening koper

dinsdag 03 december 2013

Bij aankoop van een woning is het zaak de juiste informatie in te winnen. Niet alleen over de (bouwkundige) staat van de woning maar ook of er rechtszaken aanhangig zijn gemaakt waarbij de woning is betrokken of dat er regels van bestuursdwang door de gemeente zijn opgelegd. Daarbij kan het gaan over een door de gemeente opgelegde dwangsom wegens het bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Als op het moment van eigendomsoverdracht de opgelegde dwangsommen (nog) niet door de verkoper zijn betaald, kan dit voor de koper tot financiële schade leiden.

Hypotheekrente aftrekbaar alleen bij eigen woning

dinsdag 03 december 2013

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente voor de inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning. Voor de bepaling daarvan zijn twee criteria van belang, te weten: 1) u, uw fiscale partner of beiden zijn eigenaar van de woning en 2) de woning is uw hoofdverblijf. Vooral dit tweede criterium kan de nodige discussie opleveren. Indien u een woning koopt die nog leeg staat of een nieuwbouwwoning koopt die nog moet worden afgebouwd, maar wel zal worden bestemd tot hoofdverblijf, is de aftrek van hypotheekrente toegestaan.

NHG hanteert ruimere regels bij echtscheiding

dinsdag 03 december 2013

Het is geen uitzondering dat bij scheiding één van beide huiseigenaren in het huis wil blijven wonen. Die partner zal dan het deel van zijn of haar ex-partner moeten kopen en loopt vervolgens tegen de strenge normen op van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NHG-normen schrijven voor, dat een huis dat voor de scheiding belast is met een NHG-hypotheek, na scheiding verkocht wordt. Daar komt per 1 januari 2014 een eind aan. De leennormen worden voor dit soort gevallen flink verruimd. De verruiming geldt ook voor andere huiseigenaren met een NHG-hypotheek.

Pagina's