Archief

Verkoop woning onder voorbehoud recht van gebruik en bewoning

dinsdag 21 januari 2014

Het gevolg van de in opkomst zijnde participatiemaatschappij zal onder meer zijn dat ouders zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen. Afhankelijk van hun gezondheidstoestand kunnen ouders besluiten hun woning over te dragen aan een van de kinderen. Die overdracht gaat dan meestal gepaard met het voorbehoud door de ouders van het recht om levenslang een deel van de woning te mogen blijven gebruiken en bewonen.

Meer rechten aandeelhouders beursvennootschappen

dinsdag 21 januari 2014

Aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen hebben sinds een decennium het recht om een onderwerp op de agenda van de algemene of bijzondere vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Ondanks de in 2013 opgerekte drempel – van een belang van 1% naar een belang van 3% om dat recht uit te oefenen – hebben de aandeelhouders meer rechten gekregen.

Ook bewind vanwege verkwisting of grote schulden in centraal register

dinsdag 14 januari 2014

Het Centraal Curatele Register heet voortaan Centraal Curatele en Bewind Register. De nieuwe naam is het gevolg van uitbreiding van het register. Vanaf 1 januari 2014 worden daarin ook mensen opgenomen als bij hen sprake is van verkwisting of problematische schulden. Schuldeisers kunnen bij het register nu ook navragen of iemand onder bewind is gesteld.

Geen overdrachtsbelasting bij overeenkomst van kavelruil

dinsdag 14 januari 2014

Als drie landbouwers besluiten om bepaalde percelen landbouwgrond samen te voegen en als zij deze ingebrachte gronden vervolgens toedelen aan ten minste drie partijen, is er sprake van een kavelruil. De leveringen zijn dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Zelfs als één van de drie partijen alleen door geld in te brengen gronden krijgt geleverd, kan nog steeds worden gesproken van een kavelruil en is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Een vereiste is wel dat door een kavelruil het landelijk gebied qua inrichting verbetert.

Geen zorgplicht bank voor toestemming aangaan borgtocht

dinsdag 14 januari 2014

Het sluiten van een kredietovereenkomst door de bank met een bv gaat dikwijls gepaard met een privéborgstelling door de directeur-grootaandeelhouder (dga). De dga staat dan borg voor de nakoming van de verplichtingen die uit de kredietovereenkomst voortvloeien. Vaak wordt daarnaast nog een extra zekerheid gesteld door aan de bank hypotheek te verstrekken op de echtelijke woning van de dga. Het Burgerlijk Wetboek vereist de toestemming van de echtgenote van de dga voor zowel de borgstelling als het verstrekken van de hypotheek.

Vaststelling jaarrekening eenvoudiger dan voorheen

dinsdag 14 januari 2014

Zo langzaamaan beginnen de voorbereidingen voor het opstellen van de jaarrekening weer. De regels over vaststelling van de jaarrekening zijn met de invoering van de wet op de Flex-bv per oktober 2012 veranderd. De jaarrekening is voortaan vastgesteld als alle bestuurders en commissarissen deze hebben ondertekend. U hoeft dus geen afzonderlijke aandeelhoudersvergadering meer te beleggen.

Toestemming voor schenking aan bewindvoerder

dinsdag 14 januari 2014

Als het vermogen van iemand onder bewind is gesteld mag de bewindvoerder niet zelfstandig schenkingen doen. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter.

Met een Nederlands testament overlijden in Frankrijk

dinsdag 14 januari 2014

Veel mensen verheugen zich op het maken van reizen na hun pensioen. Velen overwegen zelfs in het buitenland te gaan wonen. Maar wat zijn de gevolgen als u in dat verre oord komt te overlijden?

Minder verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

dinsdag 07 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn enkele belangrijke verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk opgeheven. Kinderen die binnen een geregistreerd partnerschap worden geboren, krijgen nu een familierechtelijk band met de moeder en de vader. Ditzelfde geldt vanaf 1 april 2014 voor kinderen die binnen een lesbisch geregistreerd partnerschap worden geboren. Het kind krijgt daarin ook direct een familierechtelijke relatie met de duomoeder.

Werken in de onderneming van de ouders

dinsdag 07 januari 2014

Soms werkt een kind in de onderneming van de ouders. Het komt voor dat het kind daar geen beloning voor krijgt. Dan kan het kind bij het overlijden van de ouders een beroep doen op een zogenaamde ‘som ineens’.

Pagina's