Archief

Positie van kinderen bij vechtscheiding wordt verbeterd

dinsdag 08 april 2014

De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van VWS nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. Zij doen dat om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Op de eerste plaats zijn ouders verantwoordelijk voor een fatsoenlijk verloop van hun scheiding. Relevante instanties, zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving, moeten mogelijke problemen vroeg signaleren, stoppen en daarbij de schade voor kinderen tot een minimum beperken. De nieuwe plannen dragen daar aan bij.

Gratis gebruik woning geen belaste schenking

dinsdag 08 april 2014

Van een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd, is volgens de wet sprake als een verarming plaatsvindt aan de zijde van de schenker. Met andere woorden, degene die de schenking doet moet hiervan iets merken in zijn vermogenstoestand. Zijn vermogen moet door de schenking verkleinen. Als ouders een woning ter beschikking stellen aan een kind, waarbij het kind geen huurrecht krijgt maar ook geen vergoeding voor het gebruik van de woning hoeft te betalen, kan de vraag worden gesteld of dit kan worden aangemerkt als een schenking waarover belasting is verschuldigd.

Normaal onderhoud komt voor rekening vruchtgebruiker

dinsdag 08 april 2014

In het kader van de verdeling van een nalatenschap of op een andere wijze kan iemand het vruchtgebruik verkrijgen van een woning. De vruchtgebruiker mag gebruik maken van de woning en daaruit 'de voordelen behalen' (het woongenot, of de inkomsten behouden uit verhuur van de woning). Iemand anders is dan eigenaar van de woning (ook wel genoemd de blote eigenaar), maar door het vruchtgebruik kan hij niet veel met de woning omdat de vruchtgebruiker de woning mag gebruiken door er zelf in te gaan wonen of te verhuren aan derden.

Haken en ogen aan onderneming in nalatenschap

dinsdag 08 april 2014

Een nalatenschap waar een onderneming in zit is in ons ondernemende land een regelmatig voorkomend verschijnsel. De afwikkeling van dat specifieke onderdeel in de nalatenschap kan – zo blijkt in de praktijk – nogal eens tot problemen leiden. Als er voor het bedrijf een opvolger vanuit de erfgenamen is, komen de erfgenamen in veel gevallen een gematigde overnameprijs overeen, zodat de opvolger het bedrijf ook echt kan voortzetten. Dat gaat niet altijd vanzelf, wat kan leiden tot een verzoek aan de rechter om dat voor elkaar te krijgen.

Nieuwe firmant niet altijd aansprakelijk voor oude afspraken

dinsdag 01 april 2014

De drempel om claims in te dienen tegen partijen door welke men zich onheus bejegend voelt, is ook in Nederland niet al te hoog meer. Zo kan het voorkomen dat u als nieuwe firmant in een vennootschap onder firma (vof) geconfronteerd wordt met claims met betrekking tot opdrachten die ‘voor uw tijd’ zijn gegeven. Het wetsvoorstel waarin een nieuwe vennoot slechts aansprakelijk zou zijn voor opdrachten die na zijn toetreding zijn ontstaan, is in het verleden ingetrokken. Geen mooi vooruitzicht, maar er blijkt wel enige ruimte te zijn.

Aan wie heeft u de caravan beloofd?

dinsdag 01 april 2014

Is het lastig om iemand te vragen om iets uit te zoeken in uw huis, wat hij na uw overlijden zou willen hebben? Veel mensen vinden het niet alleen lastig om te vragen, maar nog lastiger om te reageren, als hen die vraag wordt gesteld! Het kan pijnlijk zijn om met een lievelingsnichtje over het sieradenkistje gebogen te zitten, zodat zij een ketting aan kan wijzen.

Gesteld dat u de stoute schoenen heeft aangetrokken en uw familieleden en vrienden heeft gevraagd om een keuze te maken, hoe legt u de keuze dan vast zodat er bij uw overlijden geen ruzie van komt?

Collectieve actie tegen aanslagen erfbelasting niet nodig

dinsdag 01 april 2014

Tot aan de Hoge Raad is er gediscussieerd over de vraag of er sprake was van discriminatie bij het erven van ondernemingsvermogen. Dit omdat er in Nederland een zeer grote vrijstelling voor erfbelasting geldt, voor erfgenamen die ondernemingsvermogen erven. Erfgenamen die een ‘gewone erfenis’ krijgen hebben die vrijstelling niet en moeten veel meer belasting betalen.

Erfgrens niet uit inhoud eigendomsakte af te leiden

dinsdag 01 april 2014

Bij aankoop van een bouwkavel in uitbreidingsgebieden waar veel bouwprojecten worden uitgevoerd, is het bepalen van het verloop van de erfgrens geen gemakkelijke zaak. In eerste instantie zal dan moeten worden gekeken naar wat partijen bij notariële akte hierover zijn overeengekomen en of er ook een kadastrale kaart aan de akte gehecht is, die voorzien is van wel of geen exacte maatvoering.

Gevolgen verlenen hypotheek voor toekomstige schulden

dinsdag 01 april 2014

Niet elke ondernemer is zich bewust van de gevolgen van het sluiten van een hypotheek voor de financiering van zijn privéwoning. De ondernemer verstrekt in dergelijke gevallen zekerheid aan de bank voor de terugbetaling van de voor de financiering van de woning benodigde lening evenals voor toekomstige schulden. Vooral deze laatste bewoordingen kunnen tot veel misverstand en onbegrip leiden.

Gezamenlijk gezag digitaal aanvragen

dinsdag 01 april 2014

Al meer dan een half jaar kunt u als ouders via het Digitaal loket Rechtspraak het gezamenlijk gezag over een kind aanvragen. Vergeleken met daarvoor is de procedure eenvoudiger en goedkoper geworden. U kunt de aanvraag thuis doen en u hoeft geen schriftelijke bewijsstukken meer in te leveren. Het loket Rechtspraak doet zelf de controles.

Pagina's