Vrijstelling overdrachtsbelasting bij aankoop cultuurgrond slechts voorwaardelijk!

Printvriendelijke versie

Voor aankopen van cultuurgronden bestonden in het verleden allerlei vrijstellingen, met elk hun specifieke voorwaarden. Met ingang van 1 januari 2007 zijn deze vrijstellingen vervallen en omwille van de eenvoud vervangen door één algemene vrijstelling.

Maar is deze algemene vrijstelling wel echt een vrijstelling ? Of anders gezegd, zitten hier nog addertjes onder het weidegras?

Bij aankoop van gronden die worden aangewend voor de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij of bosbouw, dus gronden die bestemd zijn voor agrarische doeleinden, kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting.
De koper dient zich wel te realiseren dat deze vrijstelling slechts voorwaardelijk is. Aan deze vrijstelling is namelijk de voorwaarde verbonden, dat de grond gedurende tien jaar agrarisch bedrijfsmatig wordt gebruikt.
Wordt het bedrijfsmatig agrarisch gebruik binnen de termijn van 10 jaar beëindigd, dan is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd.

Indien deze grond binnen deze termijn van 10 jaar worden overgedragen aan derden, zal de desbetreffende koper gedurende de resterende termijn aan de voorwaarde van bedrijfsmatig agrarisch gebruik moeten voldoen. Zo niet dan zal de oorspronkelijke eigenaar alsnog overdrachtsbelasting moeten voldoen.

Daarom wordt in de notariële akte van eigendomsoverdracht dikwijls een kettingbeding dan wel een kwalitatieve verplichting opgenomen, waarbij de verkoper aan de koper de verplichting oplegt tot voortzetting van het bedrijfsmatig agrarisch gebruik. Voldoet de koper hier niet aan, dan is hij ingevolge het kettingbeding/de kwalitatieve verplichting aansprakelijk voor de alsnog door de Belastingdienst geheven overdrachtsbelasting.

Het formuleren van een kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen is in goede en deskundige handen bij de notaris.

Bent u voornemens landbouwgrond te kopen of te verkopen?
We zijn u graag van dienst met een deskundig advies en het opmaken van de koop- en notariële akte.

Bron: NTFR 2006/1252