Wanneer zijn partijen gebonden bij sluiten koopovereenkomst van een woning?

Printvriendelijke versie

Er bestaan verschillende opvattingen over wanneer partijen zijn gebonden bij het sluiten van een koopovereenkomst. Indien een woning wordt verkocht aan een particulier, schrijft de wet voor dat daartoe een schriftelijk koopovereenkomst moet worden gesloten en de koper vervolgens dan nog een bedenktijd van 3 dagen heeft.

In de praktijk komt in eerste instantie wilsovereenstemming tot stand als verkoper en koper het (mondeling) eens zijn over de prijs, welke voor de woning moet worden betaald. Pas in een volgend stadium – namelijk bij het opstellen van de schriftelijke koopovereenkomst door de betrokken makelaar of notaris – worden de overige elementen van de gesloten koop geregeld, zoals: wanneer vindt de eigendomsoverdracht plaats; worden er garanties verstrekt; moeten er nog ontbindende voorwaarden worden opgenomen; dient er nog een onderzoek te worden gedaan naar verontreiniging; etc.

De koper is pas gebonden, indien hij de schriftelijke koopovereenkomst heeft getekend en ontvangen en verder zijn bedenktijd van 3 dagen niet heeft gebruikt om te annuleren. Maar is de verkoper vóór ondertekening van de schriftelijke koopovereenkomst al gebonden? Zoals gezegd, hierover worden verschillende standpunten ingenomen.

Sommige rechterlijke uitspraken gaan uit van de opvatting dat beide partijen in beginsel pas gebonden zijn als een schriftelijke koopovereenkomst tot stand is gekomen. Door andere rechters wordt weer geoordeeld dat hoewel de verkoper met de koper een mondelinge overeenkomst heeft gesloten de verkoper niet verplicht is mee te werken aan de totstandkoming van de schriftelijke koopovereenkomst, behoudens de verplichting voortvloeiende uit de precontractuele goede trouw. Met andere woorden: de verkoper is niet meer gebonden dan mondeling is afgesproken, vaak alleen de koopsom.

Om te voorkomen dat partijen hierover in conflict raken, is het voor verkopers zinvol uitdrukkelijk aan koper te verklaren dat hij pas is gebonden zodra beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend.

Bent u voornemens een woning te verkopen of te kopen? Laat u vooraf adviseren, om vervelende en nadelige (financiële) gevolgen te voorkomen. De notaris is bij uitstek de deskundige op het gebied van verkoop en koop van onroerend goed. Bel ons gerust voor een afspraak! Wij zijn u graag van dienst.

Bron: JBN 2007, 59