Voorkom nietigheid van verleende zekerheden in uw bv

Printvriendelijke versie

Een interessante uitspraak deed de rechter onlangs in een zaak waarin de aandeelhouder van een bv alle aandelen in de bv met een negatief vermogen voor een symbolisch bedrag overdroeg en daarbij ook een eigen vordering op de bv aan de koper overdroeg. De koper bleef vervolgens een groot deel van de koopprijs schuldig, welke vordering toen werd omgezet in een geldlening. Daarbij werd geregeld dat de bv zich borg stelt en een pandrecht op haar activa vestigt tot zekerheid van de schuld van de nieuwe aandeelhouder aan de oude aandeelhouder.

Op grond van de wet mag een bv geen zekerheid stellen voor het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de bv door anderen. Maar geldt dat ook als de intentie was om de aandelen over te nemen om zekerheid te stellen voor de vordering op de bv en niet voor de door de nieuwe aandeelhouder verkregen aandelen? De rechtbank verwerpt dit laatste standpunt en stelt dat de overdracht van de vordering onlosmakelijk samenhing met de overdracht van de aandelen. Er is louter om fiscale redenen afgezien van het omzetten van de vordering in aandelenkapitaal. Partijen hebben naar het oordeel van de rechter gekozen voor een constructie die inhield dat zekerheid werd gesteld met het oog op de verwerving van aandelen en daarmee hebben zij in strijd met de wet gehandeld.
Mogelijk realiseren partijen zich dit in voorkomende gevallen onvoldoende, maar feitelijk is een dergelijke constructie niet toegestaan. Op dergelijke manier verleende zekerheden zijn nietig.

Wilt u meer weten over hoe u kunt voorkomen dat uw bv nietige zekerheden verstrekt? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.

Bron: Notamail 22/2012, Rechtbank Arnhem 14 december 2011, LJN BV1590