Erfgenaam mag niet te zelfstandig handelen!

Printvriendelijke versie

Kinderen die van hun ouders erven moeten de nalatenschap samen afwikkelen. Als één van de kinderen tot executeur is benoemd mag dit kind de afwikkeling verzorgen. Maar hoe zelfstandig mag dit kind te werk gaan?

Onlangs oordeelde de rechtbank in Den Haag over een geval waarbij de zoon en drie dochters de nalatenschap van hun vader hadden geërfd. De zoon was in het testament van vader tot executeur benoemd, maar twee van zijn zusters hadden zoveel kritiek op zijn optreden dat zij een procedure aanspanden bij de rechter. De rechter stelde de zusters van de executeur op diverse punten in het gelijk.
De zoon had de erfenis namelijk al geheel naar eigen inzicht verdeeld tussen de kinderen. Dat vond de rechter te snel gaan. De zusters hadden, ondanks verzoeken daartoe, nooit inzicht gekregen in de samenstelling van de nalatenschap. Ook had hun broer nooit laten zien hoe hij de bankrekeningen had beheerd. De rechter vond dat de zoon eerst rekening en verantwoording had moeten afleggen aan zijn zusters. Hij bepaalde dat de zoon alle bankafschriften in chronologische volgorde moest laten zien.
Verder bepaalde de rechter nog dat de verdeling, die de zoon al had gemaakt tussen de kinderen, nietig was en geheel teruggedraaid moest worden! De zoon had namelijk de nalatenschap pas mogen verdelen met goedkeuring en medewerking van alle kinderen. Nu gaf de rechter opdracht aan alle kinderen om de erfdelen die zij al hadden ontvangen terug te storten, met wettelijke rente!
Tot slot concludeerde de rechter dat de erfenis een fors negatief saldo had. Gelukkig hadden de kinderen de erfenis beneficiair aanvaard. Dit had als belangrijkste gevolg dat de kinderen de schulden in de nalatenschap van hun vader niet uit hun eigen vermogen hoefden te betalen. Maar, zo bepaalde de rechter, dit betekende ook dat de zoon de erfenis niet als executeur had mogen afwikkelen. Hij had de wettelijke regeling voor vereffening van negatieve nalatenschappen moeten volgen. Wordt deze regeling niet juist nageleefd dan riskeren de erfgenamen toch zelf aansprakelijk te worden voor de schulden van de nalatenschap. Om dit te voorkomen is het onder andere verplicht om een boedelbeschrijving te maken en die te deponeren bij de boedelnotaris of de griffie van de rechtbank. De rechtbank bepaalde dat de zoon daarmee moest beginnen!
Samengevat blijkt wel dat onwetendheid en ondeskundig handelen bij het afwikkelen van een nalatenschap ernstige gevolgen kan hebben. De erfgenamen kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk worden voor schulden van de overledene. Wilt u dat voorkomen? Maak voor u begint met het afwikkelen van een nalatenschap eerst een afspraak bij ons. Wij helpen u graag bij het bepalen van de juiste marsroute.

Bron: Notamail, 21 mei 2012, Rechtbank Den Haag 9 mei 2012, LJN BW 6066.