Geen persoonlijke aansprakelijkheid stichtingsbestuurder

Printvriendelijke versie

Wat zijn de gevolgen voor u als stichtingsbestuurder als iemand die werkzaamheden voor uw stichting verricht, fraude pleegt of de boel oplicht? Bent u – als de stichting hierdoor niet aan haar verplichtingen voldoet – persoonlijk aansprakelijk voor die niet betaalde verplichtingen?

Wat moet u doen als blijkt dat betaling van een vordering aan een crediteur uitblijft en u komt er als bestuurder achter dat degene die werkzaamheden voor u verricht in verband wordt gebracht met oplichtingspraktijken en de stichting daardoor niet aan haar verplichtingen kan voldoen? U doet aangifte van oplichting, verduistering en diefstal tegen de oplichter. De vordering blijft echter onbetaald.
De crediteur zal betaling vorderen op grond van onrechtmatige daad; het argument dat u als bestuur heeft toegelaten dat uw externe ‘medewerker’ zich als feitelijk bestuurder kon gedragen en dat u onvoldoende controle heeft uitgeoefend op zijn werk, ligt voor de hand.

Wat zegt de jurisprudentie? Het is van belang of de crediteur voldoende feiten kan stellen waaruit volgt dat u ten tijde van het sluiten van de deal waaruit de betalingen voortvloeien (bijvoorbeeld leaseovereenkomst) wist of had moeten weten dat de verplichtingen op enig moment niet meer nagekomen zouden (kunnen) worden. Er kan niet zomaar worden aangenomen dat u een dergelijke wetenschap had behoren te hebben.
U staat nog sterker als bijvoorbeeld zou blijken dat u zich er voor het tekenen van de overeenkomst van heeft vergewist dat de externe ‘medewerker’ hoofdelijk aansprakelijk was voor de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst die door uw stichting was aangegaan. Ook moet de crediteur aantonen dat u op enig moment kon voorzien dat de crediteur benadeeld zou worden doordat de stichting haar verplichtingen niet zou nakomen.
Het enkele feit dat u er niet op heeft toegezien dat de stichting tijdig de verschuldigde bedragen betaalde is in beginsel onvoldoende om u persoonlijk aansprakelijk te achten.

Deze jurisprudentie is vooral gericht op stichtingsbestuurders. Professionele bestuurders zullen hier niet mee wegkomen, is de opvatting van deskundigen

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van bestuurders van stichtingen, verenigingen? Bel ons! Wij bieden u daarin inzicht en kunnen u adviseren over hoe hiermee in juridische zin om te gaan.

Bron: Notariële Documentatie 22/05/2012