Renteverplichting finaal verrekenbeding gaat eerder in

Printvriendelijke versie

Huwelijkse voorwaarden onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (met uitzondering van een gemeenschap van inboedel) en een periodiek verrekenbeding komen vaak voor. Onder dergelijke huwelijkse voorwaarden komt het ook weer vaak voor dat het verrekenbeding niet is nageleefd. Dat betekent dat de ‘benadeelde’ partij verrekening van niet-verteerde inkomsten kan vorderen. De vraag is vanaf wanneer de wettelijke rente hieraan toegevoegd moet worden.

In veel gevallen spreken partijen bij echtscheiding een peildatum af voor de verrekening van de omvang van het vermogen, bijvoorbeeld per 31 december van het jaar voorafgaand aan het verzoek tot echtscheiding. Moet de wettelijke rente vanaf die datum berekend worden, of juist vanaf de datum waarop het verzoekschrift is ingediend, of misschien vanaf de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand?

Hoe dan ook, de ‘benadeelde’ partner heeft recht op verrekening vermeerderd met de wettelijke rente. Nakoming van wat op grond van een finaal verrekenbeding aan een van de echtgenoten is verschuldigd, kan pas bij het einde van het huwelijk worden gevorderd. De verjaringstermijn begint vanaf die dag te lopen. In de wet staat dat de “termijn van verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verplichting om te geven of te doen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming, kan worden gevorderd.”
Een verrekenbeding schept een verplichting om te geven en valt daarmee onder deze bepaling. Nog niet zo lang geleden is het wettelijke tijdstip waarop een huwelijk door echtscheiding eindigt, vervroegd van het moment van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand tot het moment waarop het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend. Vanaf dat moment ontstaat de finale verrekenplicht en gaat de termijn voor rentevergoeding in.

Wilt u meer weten over finaal verrekenbeding in het algemeen en de renteverplichting in het bijzonder? Bel ons! Wij bieden u daarin inzicht en kunnen u adviseren over hoe hiermee in juridische zin om te gaan.

Bron: Notariële Documentatie, 22/05/2012