Beroep op ontbindende voorwaarde wegens niet verkrijgen financiering faalt

Printvriendelijke versie

Kopers van woningen behouden zich vaak het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden indien niet vóór een bepaalde datum de vereiste financiering wordt verkregen. De koper doet er daarom verstandig aan exact in de koopakte te omschrijven welke financiering nodig of gewenst is.

Het Hof in Leeuwarden diende zich onlangs een oordeel te vormen over het feit of de koper terecht een beroep heeft gedaan op de ontbindende voorwaarde. In de schriftelijke koopovereenkomst waren partijen overeengekomen, dat koopovereenkomst door de koper kon worden ontbonden, indien op een bepaalde datum de koper voor de financiering van de aankoop voor een bedrag van de koopsom (€ 187.000,00) plus de kosten geen hypothecaire financiering of een aanbod daartoe van een erkende financiële instelling heeft verkregen tegen geen hogere bruto jaarlast dan X of een rentepercentage niet hoger dan Y en koper voor de hiervoor bedoelde datum geen met de aanvraag corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen.

De koper ontvangt enige tijd daarna het bericht van de hypotheekbemiddelaar dat helaas geen financiering kan worden verstrekt gelet op zijn (onvoldoende) inkomen en het gevraagde bedrag van € 227.000. Aangezien een Nationale Hypotheek Garantie wordt aangevraagd, dient altijd een bouwkundig onderzoeksrapport te worden opgemaakt. Daarin bleek dat op korte termijn voor ruim € 20.000 onderhoudswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. De koper wilde deze onderhoudswerkzaamheden meefinancieren, maar had daar kennelijk onvoldoende inkomen voor. De hypotheekbemiddelaar geeft in zijn schrijven aan de koper nog wel aan, dat de koopsom van € 187.000 plus kosten wel kunnen worden gefinancierd, als geen rekening wordt gehouden met de verbouwingskosten.

De koper doet vervolgens een beroep op de ontbindende voorwaarde, doch de verkoper is het hier niet mee eens en vordert de contractueel overeengekomen boete van 10% van de koopsom.

Het Hof is van oordeel, dat is komen vast te staan dat de koper een financiering kan verkrijgen voor de koopsom plus kosten onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheekgarantie, zodat hem geen beroep toekomt op de ontbinding van de koopovereenkomst. Immers de koper kon volgens het schrijven van de hypotheekbemiddelaar tot maximaal € 208.000 financieren. Dat de koper geen financiering kon verkrijgen was enkel en alleen het gevolg van het feit, dat de koper ook voor de verbouwingskosten een lening wenst aan te gaan, maar daarvoor was de redactie van de ontbindende voorwaarde in de koopakte ontoereikend. De koper was met de verkoper slechts overeengekomen, dat een beroep kan worden gedaan op de ontbindende voorwaarde als voor de koopsom plus de kosten geen financiering kon worden verkregen. De koper werd dan ook veroordeeld tot het betalen van de boete aan verkoper.

Het redigeren van de bedoeling van partijen in schriftelijke overeenkomsten is specialistisch werk. Laat u daarom tijdig adviseren door onze notaris. Bel ons gerust voor een afspraak!

Bron: Hof Leeuwarden 7 februari 2012, LJN BV3429