Vrijstelling overdrachtsbelasting alleen bij bedrijfsmatige exploitatie

Printvriendelijke versie

Verkrijging van landbouwgronden is onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van het voldoen van 6% overdrachtsbelasting. De wetgever heeft echter aan deze vrijstelling strikte voorwaarden verbonden. Zo moeten de verkregen cultuurgronden bedrijfsmatig worden geëxploiteerd voor de landbouw. Wat moet nu worden verstaan onder het bedrijfsmatig exploiteren?

Volgens het Hof te Den Bosch is van bedrijfsmatige exploitatie alleen sprake wanneer met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk productieproces wordt deelgenomen met het oogmerk daarmee winst te behalen. De koper van cultuurgronden die – naast een fulltime baan – deze gronden voor landbouwkundige doeleinden gebruikt, door bijvoorbeeld maïs te verbouwen en daarover inkomsten te genieten die worden opgegeven als inkomsten uit overige werkzaamheden, komt hiervoor niet in aanmerking.
Volgens het Hof worden deze gronden niet bedrijfsmatig geëxploiteerd, aangezien de activiteiten van de koper slechts zijn aan te merken als ‘overige werkzaamheden’: de koper verricht deze activiteiten niet als een onderneming. Voor de beoordeling of een koper in aanmerking komt voor deze vrijstelling is verder van belang hoeveel uren de koper aan deze werkzaamheden jaarlijks besteed, of er investeringen worden gedaan, en wat de hoogte is van het nettoresultaat van die activiteiten.

Voor hobbymatig gebruiken van landbouwgronden geldt ook geen vrijstelling. Wel als deze gronden aan derden worden verpacht en deze derden de gronden (gedurende de komende 10 jaren) bedrijfsmatig exploiteren volgens de hiervoor aangegeven criteria. Kortom, als koper van landbouwgronden dient u vooraf de financiële consequenties te kunnen over zien. Voorkom dat u voor verrassingen wordt geplaatst en de koopsom 6% hoger uitvalt dan vooraf werd verondersteld.

De notaris kan u daarbij van advies dienen. Bel ons gerust voor een afspraak of mail ons voor een advies. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Hof Den Bosch 8 juni 2012, nr. 11/00764 (LJN BW8455)