Voor plaatsen van rolluiken is toestemming van VVE nodig

Printvriendelijke versie

Een akte van splitsing in appartementsrechten bevat tevens een reglement, waarin allerlei bepalingen zijn opgenomen, waaraan eigenaren van een appartement zich dienen te houden. Sommige bepalingen houden een verbod in, tenzij door de Vereniging van Eigenaars (VVE) hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

In een zaak voor de Kantonrechter te Amsterdam bleek een appartementseigenaar – zonder hiervoor vooraf toestemming te hebben gevraagd aan de VVE – rolluiken te hebben geplaatst aan de buitengevel van zijn appartement. De VVE was van mening dat dit niet zonder meer is toegestaan. Bovendien hebben rolluiken een negatieve en naargeestige uitstraling en kan dit een precedent scheppen. De aanwezigheid van rolluiken was voorts in strijd met artikel 6 van het reglement, dat als volgt luidt:
Het aanbrengen van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, bloembakken en andere uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.

De Kantonrechter oordeelde in dit geval dat, ondanks het feit dat rolluiken niet in het desbetreffende artikel van het reglement werden genoemd, rolluiken een zodanig gelijkenis vertonen met zonneschermen dat deze ook tot opsomming in vorenbedoeld artikel moeten worden gerekend.

De appartementseigenaar had ook een ijzer in het vuur en stelde dat de weigering door de VVE om toestemming te verlenen voor het plaatsen van rolluiken in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Ook dit betoog werd door de Kantonrechter verworpen. Als de appartementseigenaar de rolluiken niet behoeft te verwijderen, zullen andere appartementseigenaren wellicht ook overgaan tot het plaatsen hiervan, waardoor het gebouw een meer negatieve uitstraling kan krijgen. De appartementseigenaar werd dan ook veroordeeld tot het verwijderen van de rolluiken.

Bent u voornemens een appartement te kopen? Laat u dan vooraf goed informeren over de inhoud van de splitsingsakte. Wat mag u wel en wat mag u niet (zonder toestemming van de VVE)? De notaris kan u behulpzaam zijn bij de uitleg van deze reglementsbepalingen. Bel ons gerust voor een afspraak!

Bron: Ktr. Amsterdam 8 november 2011 en 19 juni 2012, LJN BW9303 en BW9328