Bij schijn van belangenverstrengeling geen benoeming tot bewindvoerder

Printvriendelijke versie

Wanneer iemand als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, kunt u de rechter om het instellen van een beschermingsbewind vragen. Wie komt er eigenlijk in aanmerking om bewindvoerder te zijn? Dat hangt af van de omstandigheden en de belangen die partijen hebben.

Die vraag werpt zich bijvoorbeeld op als een dergelijk verzoek inhoudt dat een deurwaarder tot bewindvoerder wordt benoemd. Op zichzelf verbiedt de wet de benoeming van een deurwaarder tot bewindvoerder niet. De rechter zal echter de afweging moeten maken of dat wenselijk is. Een deurwaarder behartigt immers de belangen van schuldeisers. Het is niet onmogelijk dat een cliënt van de deurwaarder ook schuldeiser van de onderbewindgestelde is. Dan is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling. De rechter vindt in een dergelijke situatie dat er bij deurwaarders een spanningsveld bestaat tussen de opdrachtgever en de vaak onvermogende onderbewindgestelde. De rechter zal in dergelijke gevallen een andere bewindvoerder benoemen.

In toenemende mate worden notarissen als bewindvoerder benoemd. De notaris is onpartijdig en onafhankelijk en beschikt over de administratieve organisatie om bewindvoeringen efficiënt te laten verlopen.

Wilt u meer weten over bewindvoering? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/480