Niet altijd sprake van huur voor korte duur

Printvriendelijke versie

Bij een huurovereenkomst dat naar zijn aard van korte duur is, zijn de huurbeschermingsregels op de huurder niet van toepassing. Dat betekent onder meer dat na de afgesproken huurperiode de huurder het pand moet ontruimen. Vaak wordt voor deze vorm van huur gekozen als de eigenaar van plan is de woning te verkopen en intussen toch rendement wenst te behalen uit zijn bezit.

Uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in september 2013 kan worden afgeleid dat van een huurovereenkomst van korte duur niet in alle gevallen sprake is. Ondanks het feit dat in de schriftelijke huurovereenkomst nadrukkelijk is opgenomen dat het een huurovereenkomst van korte duur betreft en de huurder in huurovereenkomst verklaart dat hij zich daarvan terdege bewust is en ook het pand na afloop van de huurperiode zal ontruimen, is dit volgens de rechter onvoldoende om te oordelen dat hier sprake is van huur van korte duur.

De huurbeschermingsregels zoals deze in de wet zijn vastgelegd zijn van dwingend recht. Dat wil zeggen dat hiervan niet kan worden afgeweken. Volgens de rechter kan, ook als het de bedoeling is het pand te verkopen, niet worden gesproken van een beperkt gebruik, zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld een hotelkamer. Ook de beschikbaarheid van de woning is naar zijn aard niet beperkt. Dat zou anders zijn als de woning binnen afzienbare tijd zou worden gesloopt. Verkoop op korte termijn betekent nog niet dat de beschikbaarheid van de woning is beperkt. In de wet is bovendien geregeld dat koop geen huur breekt, met andere woorden als de woning wordt verkocht blijft de huur doorlopen.

Wil er sprake zijn van een huurovereenkomst van korte duur dan zal volgens de rechter de eigenaar gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de Leegstandswet biedt. Bij verhuur volgens de Leegstandswet is het aan de gemeente om te beoordelen of het gerechtvaardigd is dat de huurbeschermingsregels niet van toepassing zijn op de huurder. De gemeente kan op grond van de Leegstandswet de eigenaar een vergunning verlenen om de woning gedurende een periode van 5 jaar te verhuren.

Bent u van plan uw woning tijdelijk te verhuren en wilt u informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 4 september 2013, ECLI:NL:RBMNE 2013/4702