Toepasselijk huwelijksvermogensrecht van invloed op gift en nalatenschap

Printvriendelijke versie

Giften of erfenissen vallen soms wel, soms niet onder de gemeenschap van goederen. Dat is afhankelijk van het recht dat van toepassing is op uw huwelijk. Of een schenking of nalatenschap die u ontvangt deel uitmaakt van de huwelijksgoederengemeenschap hangt bijvoorbeeld af van het recht van het land waar u woont of het land waarin u getrouwd bent.

Dergelijke vragen worden actueel bij echtparen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en wiens huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wordt dan vastgesteld op grond van het recht waarin zij zijn getrouwd. In een concrete situatie redeneerde een vrouw die een bankrekening in Duitsland bezat met daarop de erfenis van haar moeder, dat dat bedrag niet in de gemeenschap zou moeten vallen. Als reden voerde zij aan dat een erfenis naar Duits recht geen deel uitmaakt van een huwelijksgemeenschap.

Uit de uitspraak van het hof blijkt dat de man en de vrouw naar Nederlands recht in gemeenschap van goederen waren getrouwd. De op het huwelijksvermogensrecht toepasselijke wet – in dit voorbeeld de Nederlandse wet – bepaalt of een gift of nalatenschap al dan niet in de gemeenschap valt. Volgens de Nederlandse wet is dat wel het geval. Bovendien bleek niet uit het testament van de moeder dat zij uitdrukkelijk heeft willen bepalen dat haar erfenis buiten haar dochters’ gemeenschap van goederen zou moeten vallen.
Voor het hof was er maar één conclusie mogelijk. Het saldo op de Duitse rekening valt in de gemeenschap van goederen en moet verdeeld worden. Ook redelijkheid of billijkheid biedt geen grond om hiervan af te wijken.

Wilt u meer weten over de haken en ogen bij schenkingen en nalatenschappen waarin vermogen uit het buitenland is betrokken? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/462