Geen btw verschuldigd over levering oud vastgoed

Printvriendelijke versie

De rechtspraak op het terrein van omzetbelasting bij aankoop van onroerende zaken is de afgelopen periode sterk in ontwikkeling. Door diverse uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Nederlandse Hoge Raad is de afgelopen jaren meer duidelijk geworden in welke gevallen omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het wel of niet verschuldigd zijn van omzetbelasting en het recht op vooraftrek van omzetbelasting kan tot grote financiële gevolgen leiden.

Dat bleek in een zaak voor het Gerechtshof Amsterdam op 7 november 2013. Door een verkoper wordt een complex van kantoren en winkels verkocht aan een koper. Door de verkoper waren vóór de eigendomsoverdracht al enkele sloophandelingen verricht aan het complex. In de koopovereenkomst zijn tussen partijen echter geen afspraken gemaakt over in welke staat het complex moet worden geleverd. Het bestaande complex wordt in de huidige staat overgedragen. De koper is van oordeel dat de eigendomsoverdracht is belast met omzetbelasting waardoor de koper zowel de omzetbelasting in aftrek kan brengen als een beroep kan doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. De koper verwijst daarbij naar de uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad waaruit blijkt dat de eigendomsoverdracht van een terrein waarop nog een oud gebouw staat dat door de verkoper moet worden gesloopt en waarvan de sloop al was begonnen vóór de levering, belast is met omzetbelasting. Volgens het Hof van Justitie en de Hoge Raad vormen dergelijke handelingen van levering en sloop één handeling, die niet de levering van het bestaande gebouw, maar de levering van een onbebouwd (en nieuw vervaardigd) terrein tot voorwerp heeft, ongeacht hoever de sloop van het oude gebouw op het moment van de daadwerkelijke levering van het terrein is gevorderd.

Het gerechtshof geeft de koper in deze zaak geen gelijk. Het gerechtshof is van oordeel dat hier geen sprake is van één handeling die moet worden gezien als het leveren van een nieuw gebouw. In de tussen partijen gesloten koopovereenkomst zijn geen afspraken gemaakt waarbij aan de verkoper de verplichting is opgelegd om zodanige sloop- en andere handelingen te verrichten waardoor een nieuw vervaardigd gebouw wordt geleverd. Dit heeft tot gevolg dat de levering is belast met 6% overdrachtsbelasting.

De rechtspraak lijkt steeds meer een richting op te gaan waarbij veel belang wordt gehecht aan de tussen partijen gemaakte afspraken en de door de partijen beoogde transactie (bijvoorbeeld de verkrijging van – uiteindelijk – een bouwterrein of nieuw gebouw).

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor. Wij kunnen van een deskundig fiscaal advies voorzien.

Bron: Hof Amsterdam 7 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3910