Gevolgen onjuiste ingebrekestelling

Printvriendelijke versie

Overeenkomsten waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd bevatten meestal ook een boeteclausule als één van partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Belangrijk onderdeel van een dergelijke clausule is de wijze waarop de nalatige partij in gebreke moet worden gesteld. In afwijking van de wettelijke regeling wordt in schriftelijke overeenkomsten dikwijls aan de nalatige partij nog termijn worden gegund, waarbinnen hij alsnog aan zijn verplichting kan voldoen.

Aan het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd in januari van dit jaar een zaak voorgelegd, waarbij aan een projectontwikkelaar een onroerende zaak was verkocht en waarvan de levering op 25 april 2010 was gepland. In de koopovereenkomst was afgesproken dat de verkoper vóór de levering op 25 april 2010 zou zorg dragen voor sloop van de opstallen. Voorts was overeengekomen, dat ingeval de koper hieraan niet zou voldoen, hij schriftelijk in gebreke moet worden gesteld en aan hem alsnog 8 dagen de gelegenheid wordt gegeven zijn verplichting na te komen. Op laatst genoemde datum bleek er niet te zijn gesloopt. Dat was aanleiding voor de koper om de verkoper op 28 april 2010 in gebreke te stellen. Maar ook na ingebrekestelling worden de opstallen niet gesloopt, waarna de koper de overeengekomen boete vordert en daarnaast de wettelijke rente over deze boete vanaf 25 april 2010.

Volgens het gerechtshof treedt de nalatigheid van de verkoper pas in, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld én als na afloop van de in de koopakte gestelde termijn van 8 dagen nog steeds niet door verkoper is voldaan aan zijn verplichting tot sloop. Koper had echter verzuimd in de ingebrekestelling ook de afgesproken termijn van 8 dagen te vermelden. Pas bij brief van 5 juli 2010 wordt door koper aan verkoper een termijn van 8 dagen gesteld. Het verzuim is volgens het gerechtshof daarom op 14 juli 2010 ingetreden. Op dat moment was de verkoper de boete verschuldigd. Op de wettelijke rente over de boete kan pas aanspraak worden gemaakt na schriftelijke aanmaning door koper. Omdat pas bij de dagvaarding van verkoper op 20 december 2010 is aangemaand, is vanaf 20 december 2010 door verkoper de wettelijke rente verschuldigd.

Een onjuiste ingebrekestelling leidt vaak tot aanzienlijke financiële schade. De notaris kan u behulpzaam zijn bij een correcte ingebrekestelling. U kunt daarvoor te allen tijde een afspraak maken met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 januari 2014, GHSHE:2014:21