Nieuwe firmant niet altijd aansprakelijk voor oude afspraken

Printvriendelijke versie

De drempel om claims in te dienen tegen partijen door welke men zich onheus bejegend voelt, is ook in Nederland niet al te hoog meer. Zo kan het voorkomen dat u als nieuwe firmant in een vennootschap onder firma (vof) geconfronteerd wordt met claims met betrekking tot opdrachten die ‘voor uw tijd’ zijn gegeven. Het wetsvoorstel waarin een nieuwe vennoot slechts aansprakelijk zou zijn voor opdrachten die na zijn toetreding zijn ontstaan, is in het verleden ingetrokken. Geen mooi vooruitzicht, maar er blijkt wel enige ruimte te zijn.

De regel is dat elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor verbintenissen van een vof. De vraag of nieuwe vennoten daarmee ook aansprakelijk zijn voor al bestaande schulden van de firma, wordt in de rechtspraak en in de literatuur verschillend beantwoord.
Een van de benaderingen is een arrest van de Hoge Raad uit 2013 waaruit kan worden afgeleid dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een vennoot voldoende is dat na toetreding van de vennoot een deel van de schuld is ontstaan, of dat na toetreding van de vennoot de opdracht is aanvaard. Het is niet belangrijk of de vennoot zelf iets met de opdracht te maken heeft gehad. Het arrest had betrekking op een maatschap, maar rechters blijken dit arrest ook toe te passen op de vennootschap onder firma.
Bent u toegetreden tot een firma en zijn gewraakte opdrachten vóór uw toetreding gegeven, dan komt u alleen onder aansprakelijkheid uit als die opdrachten na uw toetreding (nog) niet door de firma zijn aanvaard.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van vennoten in een vennootschap onder firma of maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/178