Gratis gebruik woning geen belaste schenking

Printvriendelijke versie

Van een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd, is volgens de wet sprake als een verarming plaatsvindt aan de zijde van de schenker. Met andere woorden, degene die de schenking doet moet hiervan iets merken in zijn vermogenstoestand. Zijn vermogen moet door de schenking verkleinen. Als ouders een woning ter beschikking stellen aan een kind, waarbij het kind geen huurrecht krijgt maar ook geen vergoeding voor het gebruik van de woning hoeft te betalen, kan de vraag worden gesteld of dit kan worden aangemerkt als een schenking waarover belasting is verschuldigd.

Aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant werd in november 2013 een soortgelijke zaak voorgelegd. Tussen de ouders en hun kind werd afgesproken, dat het kind een woning die van de ouders was, gratis mocht gebruiken. Uitdrukkelijk was tussen partijen afgesproken dat het kind geen huurrechten kreeg en dat de ouders op elk moment het gebruik van de woning door hun kind konden stopzetten. De rechtbank was van oordeel dat door deze constructie het vermogen van de ouders niet werd verkleind. Enerzijds omdat de ouders op elk gewenst moment weer de volledige beschikking over de woning konden verkrijgen en anderzijds omdat er geen sprake was van een huurrecht en geen enkele vergoeding voor het gebruik hoeft te worden betaald. Volgens de rechtbank wordt door deze gedoogsituatie het kind wel verrijkt, maar is er van een verarming bij de ouders geen sprake. Dit laatste is het criterium waardoor belasting over een schenking is verschuldigd. De ouders hoefden dus geen schenkbelasting te betalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak hiervoor gerust een afspraak met ons kantoor.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 november 2013, NTFR 2014/976