Principe gezamenlijk ouderlijk gezag staat rotsvast

Printvriendelijke versie

Het gezag over minderjarige kinderen kan een behoorlijke speelbal tussen ouders zijn, wanneer zij hun relatie beëindigen. Dat vraagstuk kan nog gecompliceerder worden als de ouders ongehuwd waren en de kinderen wel door de vader zijn erkend, maar wanneer die nooit feitelijk ouderlijk gezag heeft uitgeoefend. De wet is principieel: ouders oefenen gezamenlijk gezag uit. Toch zijn er veel gevallen bekend waarin een van beide ouders probeert alleen het gezag uit te oefenen.

De rechtbank en het hof spraken zich eerder dit jaar uit over een verschil van mening tussen vader en moeder van wie de kinderen wel door de vader erkend waren, maar over wie hij tot dan toe nooit het ouderlijk gezag had uitgeoefend. De moeder wilde niet instemmen met het verzoek van de vader hem gezamenlijk gezag te geven. De wet schrijft voor dat een dergelijk verzoek alleen mag worden afgewezen als de kinderen anders een onaanvaardbaar risico te lopen “klem of verloren te raken” tussen beide ouders. Bijkomende voorwaarden zijn dat niet kan worden verwacht dat er binnen afzienbare tijd sprake zal zijn van verbetering, en dat afwijzing in het belang van de kinderen is.

Als niet blijkt dat kinderen klem of verloren zullen raken of dat er andere belangen van het kind zijn die zich verzetten tegen gezamenlijk gezag, kan de rechter niet anders dan de wet volgen en gezamenlijk gezag voorschrijven.
Ook al verloopt de communicatie tussen beide ouders moeizaam, dan betekent dat niet zonder meer dat het belang van de kinderen wordt geschaad . Als kinderen zelf geen negatieve signalen afgeven en er ook geen sprake is van negatieve resultaten, dan staat niets in de weg van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Wilt u meer weten over gezag? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat personen- en familierecht, nieuws 2014/439; ECLI:NL:GHAMS:2014:94