Steeds meer beschermingsbewind door schulden

Printvriendelijke versie

Er is sprake van een gestage toename van het aantal keer dat beschermingsbewind wordt uitgesproken. Bewind is een van de beschermingsmaatregelen die bedoeld zijn het vermogen te beschermen van iemand die daar zelf niet toe in staat is. De bewindvoerder moet worden benoemd door de kantonrechter. Het aantal verzoekschriften tot bewind dat bij de kantonrechter wordt neergelegd, nam tussen 2009 en 2013 met ongeveer 7.000 per jaar toe. Er staan nu bijna 65.000 mensen onder bewind. Een van de verklaringen voor de toename is gelegen in toegenomen problematische schulden.

Ook het aantal bewinddossiers is toegenomen. Er lopen nu ongeveer 230.000 bewinddossiers. Kantonrechters oefenen daar toezicht op uit. Het toezicht op bewindvoerders is geregeld in de Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De kantonrechter controleert jaarlijks of iedere professionele bewindvoerder, curator of mentor voldoet aan de kwaliteitseisen. De wetswijziging waarin dit geregeld is, is echter nog niet volledig in werking getreden. Het is daarom nog te vroeg om een oordeel te vellen over de gevolgen van deze wet in de praktijk voor kantonrechters.

Er zijn ook plannen om toezicht op de bewindvoerders verder te verbeteren. De bedoeling daarvan is dat de rechtspraak en het toezicht in Nederland aansluit bij de digitalisering van de samenleving en dat procedures sneller en eenvoudiger gaan verlopen. Deze plannen gaan over het toezicht bij zowel faillissementen, schuldsaneringen als bewinden, mentoraat en curatele. Er wordt toegezien op zowel de (landelijke) organisatie van de rechtspraak als toezichthouder, als op de digitalisering van de toezichtdossiers. Door vaker digitale controles in te zetten, moet de kwaliteit van bijvoorbeeld de boedelbeschrijvingen en de jaarlijks aan te leggen rekening en verantwoording bij bewind en curatele verbeteren. Dat moet gaan bijdragen aan uniformiteit in de uiteindelijke afronding van het toezicht.

Wilt u meer weten over bewind, curatele en mentorschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2014/611