Consultatie wetsvoorstel inzake VvE’s

Printvriendelijke versie

Sinds 1 mei 2008 is elke Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht een reservefonds in stand te houden ter bestrijding van periodiek onderhoud van het appartementencomplex. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om de hoogte van het reservefonds en daarmee samenhangend de hoogte van de jaarlijkse reservering, vast te stellen. Ook zijn er nog veel VvE’s die geen reservefonds aanhouden.

Thans is een wetsvoorstel in voorbereiding dat beoogt het functioneren van de VvE’s te verbeteren. Alvorens dit wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden toegezonden en vervolgens zal worden behandeld in het parlement, is een consultatieronde gestart. Een consultatieronde is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven inhoudelijk op het wetsvoorstel te reageren, waardoor dit hopelijk bijdraagt aan verbetering van de regeling.

Door het kabinet is geconstateerd dat er nog steeds onvoldoende wordt gereserveerd voor het onderhoud van het appartementencomplex. Daarom wordt voorgesteld om dit bij wet verplicht te stellen. Het wetsvoorstel voorziet in een keuze tussen twee opties voor de VvE’s:

1. een jaarlijkse reservering van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex of
2. een bedrag dat is vastgesteld door de VvE’s op basis van een meerjarenonderhoudsplan.
Als blijkt dat ook na invoering van de voorgenomen wetswijziging niet wordt gereserveerd, kan het bestuur van de VvE aansprakelijk worden gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur.

Daarnaast wordt het volgens het wetsvoorstel mogelijk dat VvE’s zelfstandig geldleningen kunnen afsluiten voor onder meer verbetering van de energieprestatie van het complex of voor onvoorziene onderhoudskosten, als er onvoldoende gelden aanwezig zijn in het reservefonds.

Ingevolge de huidige wetgeving blijft de appartementseigenaar die ten tijde van het ontstaan van de schuld, eigenaar was van het appartement, aansprakelijk voor die schuld, ook na verkoop van het appartement. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om die aansprakelijk te laten overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartement, mits de nieuwe eigenaar ook door het bestuur van de VvE op de hoogte is gesteld van die schuld.

Het is de bedoeling het wetsvoorstel per 1 juli 2016 in werking te laten gaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.