Uitkeren depotbedrag

Printvriendelijke versie

Het komt geregeld voor dat partijen bij het passeren van een leveringsakte een bedrag in depot storten bij de notaris. Dat gebeurt vooral bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. De laatste 5% van de aanneemsom wordt in depot gestort bij de notaris en wordt aan de aannemer uitgekeerd, zodra de woning geheel naar tevredenheid van de koper is opgeleverd.

Het is dan ook verstandig dat partijen door tussenkomst van de notaris een depotovereenkomst opstellen en tekenen, waarin exact is omschreven op welk moment het depotbedrag kan en zal worden uitgekeerd. Voorkomen moet worden dat een discussie over het uitbetalen van het depotbedrag zich voortsleept. Een duidelijke overeenkomst kan hier uitkomst bieden.

Zo blijkt ook uit een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in september 2015. Bij het passeren van een leveringsakte betreffende een boerderij wordt door de verkoper verklaard dat het verkochte geen verontreiniging bevat. Dit wordt ook zo in de notariële akte opgenomen. Voorafgaand aan de levering was tussen partijen al een geschil ontstaan over eventuele asbestverontreiniging in het verkochte.

Om dit geschil te beslechten en de levering door te laten gaan, wordt in opdracht van de rechtbank door verkoper, koper en de notaris een depotakte getekend, waarbij wordt bepaald dat een bedrag van € 60.000 in depot zal blijven bij de notaris. Het depotbedrag mag pas aan de verkoper dan wel de koper worden uitbetaald, indien de notaris van beide partijen hiertoe schriftelijk een gelijkluidende opdracht ontvangt of na een rechterlijke uitspraak. Omdat het bedrag al geruime tijd in depot staat en nog steeds onduidelijkheid bestaat over het wel of niet aanwezig zijn van asbestverontreiniging, wil de verkoper niet langer wachten en vordert uitbetaling aan hem.

Aangezien inmiddels meer dan 6 jaar zijn verstreken sinds de eigendomsoverdracht van de boerderij en de koper geen enkel actie heeft ondernomen om duidelijkheid te verkrijgen over de eventuele verontreiniging, acht het gerechtshof het niet langer gewenst dat het bedrag in depot blijft. De vordering van de verkoper wordt dan ook toegewezen.

Om de gang naar de rechter te besparen, wordt in de praktijk vaak een einddatum in de depotakte opgenomen. Zo worden partijen gedwongen tijdig actie te ondernemen. De notaris kan u hierin deskundig adviseren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 september 2015, GHARL:2015:6806