Overdrachtsbelasting van 6% bij koop voormalig schoolgebouw als woning

Printvriendelijke versie

Op veel plekken in ons land staan voormalige schoolgebouwen die nu worden gebruikt als woning. Soms levert dat discussie op over het al dan niet in aanmerking komen voor het lage tarief overdrachtsbelasting. Voor het kopen van woningen geldt immers een tarief van 2% tegenover 6% voor alle andere gevallen.

Als u erover denkt een voormalig schoolgebouw te kopen met de bedoeling er in te gaan wonen, doet u er goed aan u er eerst van te overtuigen of aan alle voorwaarden voor een laag btw-tarief is voldaan. In een recente zaak voor de Rechtbank Noord-Nederland schortte er nog nogal wat aan. Hoewel de koper de bedoeling had het pand te gaan bewonen, was het gebouw voorafgaand aan de koop nooit bestemd geweest voor bewoning, laat staan gebruikt als woning. Er zat zelfs ten tijde van de koop geen woonbestemming op. De rechtbank vond het niet voldoende dat de gemeente blijkbaar van plan was om de bestemming aan te passen.
Uit de Memorie van Toelichting op en parlementaire behandeling van de betreffende wet blijkt dat wanneer een pand geen woning is, maar als zodanig wordt verbouwd, dat pand niet onder het 2%-tarief valt. De koper kreeg een tegenvaller van 4% van de koopprijs te verwerken.
Overdrachtsbelasting is een zogenaamde ‘verkrijgersbelasting’. Het geldende tarief wordt bepaald op het moment dat het pand daadwerkelijk wordt overgedragen aan de koper. Als er op dat moment nog geen woonbestemming op zit, geldt het tarief van 6% voor de overdrachtsbelasting.

Deskundigen leveren hier overigens wel kritiek op, omdat rechtbanken niet eenduidig met dergelijke zaken omgaan. Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden begin 2016 dat het lage tarief voor de overdrachtsbelasting wél gold voor een woning die ten tijde van de koop in gebruik was als kantoor en ook nog die bestemming had. Zij pleiten er voor dat u zou kunnen kiezen voor de gunstigste variant als u een pand koopt om die als woning te gaan gebruiken.

Meer weten over overdrachtsbelasting bij het kopen van een pand? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: NTFR 2016/2267